EKSPROPRIASJON

Ekspropriasjon er tvungen avståelse av eiendomsrett eller andre formuesrettigheter, mot vederlag.

Hva er EKSPROPRIASJON?

Norsk rett bygger på privat eiendomsrett. Det innebærer som klar hovedregel at man har eksklusiv faktisk og juridisk rådighet over egen eiendom. Hensynet bak eiendomsretten er at den enkelte skal kunne utnytte eiendommen etter eget ønske. Iblant kan imidlertid dette hensynet kollidere med samfunnets interesser. I noen tilfeller vil dette utløse krav om eller behov for ekspropriasjon.

Normalt skjer ekspropriasjon til fordel for offentlige formål, men kan også være til private aktører.

Uansett hvordan ekspropriasjonen gjennomføres, skal eieren alltid tilkjennes «full erstatning». Det følger av grunnloven § 105. Nærmere regler om utmålingen følger av bl.a. vederlagsloven.

Blir du utsatt for krav om ekspropriasjon vil du normalt ha krav på å få dekket dine advokatutgifter.

Vi kan hjelpe deg med

  • Rådgivning og bistand overfor den som blir rammet av ekspropriasjon
  • Rådgivning og bistand til ekspropriasjon
  • Oppfølging og verdsettelse
  • Forhandlinger om ekspropriasjon
  • Prosedyre for domstolene